Aarslev, Danmark

Om RECARE projektet

Klimaændringer og menneskets udnyttelse medfører et øget pres på dyrkningsjorden med risiko for skadelige processer så som erosion, pakning, tab af organisk stof, forurening o.s.v. Der er brug for at beskytte jorden mod disse processer for at sikre dens produktivitet, dens filterevne for vand samt oplagring af næringsstoff er og kulstof m.m. RECARE-projektet har samlet et tværfagligt team af 27 forskellige organisationer for at finde innovative løsninger til beskyttelse af jordressourcerne over hele Europa.

Jordens frugtbarhed og kvalitet påvirkes af driftsforanstaltningerne, der videre er bestemt af socio-økonomiske og politiske faktorer. Både jordtype, driftsmetoder og de politisk-økonomiske betingelser varierer på tværs af Europa. Derfor er sikringen af jordens kvalitet per definition sted-specifik. RECARE-projektet følger derfor i alt 17 case studies fordelt over hele Europa og med fokus på forskellige trusler mod jordens kvalitet. Formålet er at finde innovative løsninger til sikring mod jordforringelse ved inddragelse af både videnskabelig og lokal viden. Ved at integrere resultater fra case studies er det målet at fylde videnshuller i vores forståelse af de dyrkede jordsystemer.

Jordpakning

Compaction2Jordpakning har markant indflydelse på vitale jordfunktioner, herunder afgrødeudbyttet. Pakning mindsker rumfanget af jordens porer og øger den mekaniske styrke, reducerer vandledningsevnen, øger risikoen for såkaldt by-pass flow af vand i jordens makroporer, samt mindsker luftskiftet og rodudviklingen. Dette kan videre føre til dårlig udnyttelse af næringsstoffer, overfladeafstrømning og vand-erosion samt øget emission af drivhusgasser. Jordpakning er et stigende problem, fordi maskinernes størrelse og vægt øges til stadighed. Moderne dæk er ikke i stand til at forhindre en stedse forøgelse af de kræfter, der når dybt i jorden. Mekaniseringen er gennemført for at sikre økonomisk bæredygtighed i det moderne landbrug. Pakning af jorden under pløjelaget har vist sig stort set permanent, hvorved den moderne driftsform mister bæredygtighed på anden måde. Viden om jordpakningsprocessen er tilgængelig og bør samles i beslutningsstøttesystemer, der giver mulighed for at vurdere risikoen for pakning ved en given, planlagt markoperation.

Recare-aktiviteter

Et fastliggende markforsøg med jordpakning ved Forskningscenter Aarslev på Fyn vil blive anvendt til demonstration af effekten af forskellige hjullaster og dæktryk. Demonstrationer vil også omfatte nye koncepter for maskiner, herunder brug af letvægtsmateriale samt bælter i stedet for dæk. Case-study jordpakning dækker dog principielt hele Europa, idet en international model til sammenligning af jordens mekaniske styrke med kræfter fra maskiner vil blive demonstreret og afprøvet på tværs af Europa (www.soilcompaction.eu), herunder til kortlægning af jordens styrke ved forskellige vandindhold. Modellens egnethed til at udpege risikoområder samt –tidspunkter for trafik i marken vil blive testet. Det overordnede formål er at udpege bæredygtige trafiksystemer.

Inddragelse af interessenter

Landmænd, konsulenter, myndigheder og interesserede generelt vil blive indbudt til at deltage i RECARE-projektet. Der vil blive afholdt workshops, hvor forskellige muligheder for at minimere jordpakning vil blive diskuteret.

Gender and stakeholder workshops

I første workshop deltog 7 kvinder ud af i alt 35 personer. De var der i egenskab af enten konsulent (3), beskæftiget med myndighedsregulering (2) eller forsker (2). De deltagende mænd tilhørte enten de her nævnte grupperinger eller var der som landmænd, ansatte i politiske interesseorganisationer eller i ngo’ere, eller de var ansat i private virksomheder.

Kontaktdetaljer

Per Schjønning
Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi
Foulum
8830 Tjele

Telefon: 8715 7725
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Yderligere information på dansk om RECARE-projektet kan du finde i projektfolderen her. En printvenlig version af folderen kan du downloade her